Algemene voorwaarden


Duur sessie 

De sessies hebben een duur van 60 minuten. Langer dan 60 minuten is mogelijk in overleg en deze extra tijd zal in rekening worden gebracht.

Kosten en betaling

De cliënt betaalt aan de counselor/ coach een bedrag per sessie of een bedrag per traject. Hiervoor ontvangt de cliënt een factuur. Het bedrag wordt vooraf binnen 14 dagen na dagtekening factuur betaald.

Indien de cliënt een aanvullende verzekering heeft voor psychologische zorg of psychotherapie/counseling kan uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van het begeleidingstraject vergoeden. Er is geen verwijzing nodig van uw huisarts. De kosten van counseling/coaching zijn vrijgesteld van BTW.

Afmelden

Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. De counselor/coach kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.

Beroepscode

De counselor/coach houdt zich aan de gemaakte afspraken en de ethische beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

Privacy

In verband privacy is het belangrijk om te weten dat informatie over de cliënt nooit aan derden wordt verstrekt. De counselor/coach, is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van alles wat besproken wordt.

In het dossier worden gegevens opgenomen die in voorkomende gevallen, na expliciete toestemming, worden opgevraagd bij een andere zorgverlener. Anderen hebben geen toegang tot deze gegevens.

De gegevens uit het dossier kunnen ook gebruikt worden voor, alleen met expliciete toestemming van de cliënt, het informeren van andere zorgverleners zoals huisarts of eventuele andere therapeuten Ook het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing kan voorkomen. Tot slot wordt een deel van de gegevens gebruikt voor facturering en de financiële administratie. De gegevens in het dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Klachtrecht

Als een cliënt een klacht heeft over de counselor/coach kan deze in de eerste instantie bij de counselor/coach terecht, zodat hij dit met de cliënt kan oplossen. Komen zij er samen niet uit, dan kan de cliënt een beroep doen op een klachtenfunctionaris die hem kan bijstaan. In geval van counseling valt de dienstverlening onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Eigen risico

Deelname aan een traject is op eigen risico. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijst de counselor/coach de cliënt door naar de huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

Intervisie en supervisie

Wanneer de counselor/coach bezig is met een nascholingstrjaect ten behoeve van professionaliseren of wanneer counselor/coach gebruik maakt van intercollegiaal overleg via intervisie wordt mogelijk het begeleidingstraject geanonimiseerd ingebracht in intervisie en supervisie.

De cliënt gaat ermee akkoord dat zijn casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken. Ter ondersteuning kunnen er, met toestemming van de cliënt, tijdens sessies filmopnames gemaakt worden, welke direct worden gewist na bespreking in supervisie. De counselor of coach, alsmede collega’s (i.o.) en opleiders, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.

Contact met de werkgever

In sommige begeleidingstrajecten is het gewenst om contact te hebben met een leidinggevende, bijvoorbeeld als de werkgever van de cliënt om begeleiding vraagt vanwege arbeidsgerelateerde problematiek. In het contact met een werkgever wordt nooit vertrouwelijke informatie over cliënten gedeeld. Tijdens de begeleiding is er altijd de mogelijkheid tot een 3-gesprek tussen cliënt, leidinggevende counselor/coach.

De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:

a) de cliënt geeft aan dat hij de counseling/coaching wil beëindigen;

b) de cliënt, stuurt de counselor/coach een brief of e-mail waarin hij aangeeft de overeenkomst te willen

beëindigen en met ingang van wanneer;

c) De counselor/coach stuurt de client een brief of mail met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit

doet de counselor/coach alleen wanneer:

- de cliënt, herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de counselor/coach;

- de cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;

- de cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze

behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt met de counselor/coach;

- de counselor/coach van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de counselor/coach, de counselor/coach niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

Ondertekening

Via ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geeft u als cliënt aan dat u de algemene bepalingen heeft gelezen en akkoord gaat met de inhoud ervan.